Հանրային քննարկում

2018թ.-ի 1-ին եռամսյակի դրամակամ միջոցների հոսքերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի դրամական միջոցների հոսքերի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ1-ին

2018թ.-ի 2-րդ եռամսյակի դրամակամ միջոցների հոսքերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի դրամական միջոցների հոսքերի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ2-րդ

2018թ.-ի 3-րդ եռամսյակի դրամակամ միջոցների հոսքերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի դրամական միջոցների հոսքերի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 3-րդ

 

 01. 01. 2017թ. – 01.10.2017թ. Եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն

Քաղվածք՝աշակերտական խորհրդի հ. 2 արձանագրությունից

Քաղվածք՝ծնողական խորհրդի հ. 2 արձանագրությունից

Քաղվածք ՝մանկխորհրդի հ. 2 արձանագրությունից

Քաղվածք՝կառավարման խորհրդի հ. 2 արձանագրությունից

նախահաշիվ 2018